Preventivní programy 19-20

10. října k nám do školy zavítali lektoři ze Společnosti Podané ruce z Centra prevence v Brně se svými programy pro žáky 2. stupně.

Cílem programu Drogy a závislosti určeného pro žáky 7. ročníku bylo umět jmenovat rizika spojená s dlouhodobým i jednorázovým užitím drog. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých aktivně po tři vyučovací hodiny spolupracovali. Hravou formou si doplnili své poznatky, dokázali reagovat na otázky a diskutovat. V závěru proběhl nácvik jasného odmítnutí drogy.

Pro třídu IX. A lektoři připravili besedu nazvanou Prevence vzniku závislosti. Po úvodním představení žáci nejprve v komunitním kruhu společně přemýšleli, jakými způsoby lze zvládnout v dnešní uspěchané době stres a úzkosti. Ve skupinkách rozebírali různé životní situace a navrhovali, jaké strategie lze použít ke zvládání starostí a shonu každodenního života. Hodnotili sami sebe, své chování a způsoby, jak řeší obtížné chvíle. Zajímavou tečkou programu bylo relaxační cvičení, které si vyzkoušeli.

V druhé polovině listopadu proběhla druhá část preventivních programů.

Žákům 6. ročníku se velmi líbilo téma Třída jako team.

Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla odhalit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Třídní učitelé obdrží zprávu, k jakým závěrům lektoři došli.

Žáci VIII. A a VIII. B besedovali o otázkách a problémech z oblasti sexuální výchovy.

Zamýšleli se nad tématy láska, zamilovanost, intimita a sex. Již v úvodní části byla navozena příjemná atmosféra, žáci si v diskuzi zopakovali své znalosti. Poté si zahráli soutěžní hru Riskuj – neriskuj, v níž si volili otázky rozdělené do čtyř okruhů – pohlavní choroby, zákon, antikoncepce a různé.

V další hře upřímně vyjadřovali své postoje a v závěrečné skupinové práce se zamýšleli nad partnerskými vztahy. Mohli klást otázky, na které dostali přímou odpověď.

Lektoři pozitivně zhodnotili aktivitu našich žáků i jejich správné postoje.

Programy byly částečně hrazeny z dotace města Břeclav a část finančních prostředků bylo zaplaceno ze Školního spolku Komenský.

Mgr. Z. Pláteníková