Výchovná poradkyně

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - standardní činnosti

1. Koordinuje

 • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy
 • spolupráci školy s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky
 • péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérní poradenství a začlenění oblasti „Výchova k volbě povolání“ do vzdělávacího programu školy
 • pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

2. Samostatně zajišťuje

a) kariérní poradenství ve škole:

 • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
 • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
 • individuální poradenství pro žáky a rodiče
 • komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky
 • pomoc při vyplňování přihlášek, jejich evidenci a včasné předání zápisového lístku
 • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a jejich vyhodnocování
 • pomoc rodičům i žákům při odvolacím řízení

b) evidenci zpráv z vyšetření z poradenských pracovišť:

 • návrhy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 • odesílání dotazníků
 • shromažďování zpráv z vyšetření, předávání jejich kopií třídním učitelů, vysvětlení závěrů a pomoc při realizaci doporučení ze zpráv, vytváření počítačové databáze vyšetřených žáků sloužící všem vyučujícím vyšetřených žáků
 • vytváření aktuálních přehledů vyšetřených a integrovaných žáků

c) organizaci péče o integrované žáky:

 • projednání individuálních vzdělávacích programů s třídními učiteli a zákonnými zástupci integrovaných žáků
 • projednání individuálních vzdělávacích programů s pověřeným pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny
 • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení péče o integrované žáky
 • dlouhodobé sledování a pravidelné vyhodnocování procesu individuální integrace žáků

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského