• zspostorna.cz
 • Školní poradenské pracoviště
 • Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně

VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ - standardní činnosti

1. Koordinuje

 • pedagogicko-psychologické poradenství ve škole
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy
 • spolupráci členů školního poradenského pracoviště s ostatními pedagogy
 • spolupráci školy s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, středisky výchovné péče, kurátorem pro mládež a orgány sociálně právní ochrany dětí
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky
 • péči o všechny žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • kariérní poradenství a začlenění oblasti „Výchova k volbě povolání“ do vzdělávacího programu školy
 • pomoc učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům při řešení aktuálních problémů

2. Samostatně zajišťuje

a) kariérní poradenství ve škole:

 • průzkum volby povolání ve spolupráci s třídními učiteli
 • shromažďování informací a metodických pokynů k volbě povolání včetně jejich předávání žákům, jejich rodičům a třídním učitelům
 • organizaci setkání zástupců středních škol s vycházejícími žáky a jejich rodiči
 • individuální poradenství pro žáky a rodiče
 • komunikaci s informačním střediskem úřadu práce a středními školami, evidenci jejich nabídky
 • pomoc při vyplňování přihlášek, jejich evidenci a včasné předání zápisového lístku
 • zpracování výsledků přijímacího řízení na střední školy a jejich vyhodnocování
 • pomoc rodičům i žákům při odvolacím řízení

b) evidenci zpráv z vyšetření z poradenských pracovišť:

 • návrhy vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • pomoc třídním učitelům při vyplňování dotazníků pro poradny
 • odesílání dotazníků
 • shromažďování zpráv z vyšetření, předávání jejich kopií třídním učitelů, vysvětlení závěrů a pomoc při realizaci doporučení ze zpráv, vytváření počítačové databáze vyšetřených žáků sloužící všem vyučujícím vyšetřených žáků
 • vytváření aktuálních přehledů vyšetřených a integrovaných žáků

c) organizaci péče o integrované žáky:

 • projednání individuálních vzdělávacích programů s třídními učiteli a zákonnými zástupci integrovaných žáků
 • projednání individuálních vzdělávacích programů s pověřeným pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny
 • přípravu ekonomických požadavků na zabezpečení péče o integrované žáky
 • dlouhodobé sledování a pravidelné vyhodnocování procesu individuální integrace žáků