• zspostorna.cz

EkonOmAnie 19-20

Již v loňském roce proběhla tradiční talentová soutěž v psaní na klávesnici, kterou každoročně pořádá pro žáky základních škol Obchodní akademie Břeclav, pod novým názvem EkonOmAnie. Pod tímto názvem proběhla i letos a to 13. prosince 2019. Zúčastnily se jí školy z okresu Břeclav i Hodonín. Celé dopoledne bylo rozděleno do tří částí. Nejdříve proběhla samotná soutěž v psaní na klávesnici hmatovou metodou. Soutěž trvala půl hodiny a úkolem bylo napsat co nejvíce lekcí v programu ZAV. Nejlépe se z naší školy, s počtem 72 napsaných lekcí, umístil na 2. místě Viktor Nguyen ze VII.A, s počtem 57 lekcí byla Michaela Pindurová na 3. místě a Veronika Zelinková na 4. s počtem 53 lekcí, obě z IX.A.

Další částí EkonOmAnie byla soutěž ve finanční gramotnosti a úniková hra, kde si žáci prověřovali svůj všeobecný přehled z různých oblastí života. 

Třetí část EkonOmAnie už nebyla pro naše žáky soutěžní. Měli možnost se zúčastnit tzv. Veletrhu fiktivních firem, kde studenti OA získávají praktické zkušenosti. Postaví si stánky, navazují obchodní vztahy, uzavírají hospodářské smlouvy, vyhotovují doklady, prezentují nabízené produkty a zkouší si obchodní komunikaci a vystupování na veřejnosti.

Mgr. Šárková Ivana

Exkurze žáků ve Fosfě 19-20

V rámci environmentální výchovy podnikli ve dvou prosincových dnech žáci celého 2. stupně exkurzi do akciové společnosti Fosfa. V letošním školním roce se prolíná některými vybranými předměty učivo na téma „Voda“ a tak je zajímalo, jak je s ní nakládáno v našem nejbližším podniku a jak důležitou složkou voda pro výrobu ve Fosfě je.
Žáci byli obeznámeni s faktem, že voda je pro podnik velmi vzácná tekutina, a proto ve Fosfě usilují o její co nejmenší spotřebu. Důležitou vizí je ekologická zodpovědnost s hlubokým respektem k přírodě. Využívají vodu podzemní ze studen i povrchovou z řeky Dyje. Voda se používá na zavlažování rostlin ve vertikální farmě a na ochlazování při zpracování fosforu. Na snižování spotřeby se pracuje tak, že voda je recyklována, tedy opakovaně používána během výroby. Voda z výrobních provozů putuje nejprve na dekontaminační stanici. Tam se přečišťuje a vypouští. Kvalita vypouštěné vody je ověřena laboratoří podnikovou a pravidelně i laboratoří nezávislou akreditovanou. Pan Klimovič, který žáky exkurzí provázel, je dokázal argumenty přesvědčit, že vypouštěná voda do Dyje je čistější než původní odebraná voda z řeky a že prevence v oblasti ochrany vod je součástí jejich vzdělávacího systému z ekologie.
V závěru všichni obdrželi vzorek výrobku produktu na nádobí, aby si jeho kvalitu mohli vyzkoušet. Žáci odcházeli domů zbavení mýtů o špatném vlivu podniku na životní prostředí i na vodu samotnou. A tím splnila exkurze svůj stanovený cíl.
Mgr. Zuzana Pappová – koordinátor EVVO školy

Olympiáda v českém jazyce 19-20

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, jejímž cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními.

27. 11. jsme na naší škole uspořádali již 46. ročník, do něhož se letos přihlásilo rekordních 16 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito žáci jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií.

Účastníci ve stanoveném maximálním časovém rozpětí 120 minut vypracovali 6 gramatických úloh a psali slohovou práci. Celkem mohli získat 50 bodů.

V jazykové části měli prokázat své vědomosti, logické myšlení i jazykový cit.

Při zpracování slohového úkolu na téma „ Tomu říkám překvapení “ si mohli zvolit si libovolný slohový útvar a měli dodržet stanovený rozsah textu 25 – 30 řádků. Hodnotí se slohová úroveň textu i jazyková a pravopisná správnost projevu.

Tentokráte si žáci nejčastěji vybrali úvahu a vypravování, v němž zpracovali své zážitky.

Stylistické dovednosti i jazykové schopnosti prokázali nejlépe tyto žákyně:

1. místo – Pindurová M. (IX. A) – 44 bodů

2. místo – Zelinková V. (IX. A) – 43 bodů

3. místo – Činčalová B. (IX. A) – 39 bodů

Gratulujeme vítězkám a děkujeme všem soutěžícím, kteří se tohoto soutěžního klání nezalekli.

Vítězky obdržely diplom a drobný dárek.

Dvěma žákyním s nejvyšším počtem bodů přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Z. Pláteníková

Kyberšikana 19-20

Koncem listopadu se všechny třídy 2. stupně zúčastnily v kině Koruna přednášky „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“. Přednášejícím byl vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování – mjr. JUDr. Jaromír Badin. Dříve vyšetřoval trestnou činnosti mládeže a na mládeži páchanou násilnou a drogovou činnost. V současné době pracuje jako vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Během besedy hovořil o tématech : 1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech ( šikana, zneužívání, vandalismus, agresivita) 2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking) Pořad trvající 80 minut přinesl řadu aktuálních informací a témat k zamyšlení.

Preventivní programy 19-20

10. října k nám do školy zavítali lektoři ze Společnosti Podané ruce z Centra prevence v Brně se svými programy pro žáky 2. stupně.

Cílem programu Drogy a závislosti určeného pro žáky 7. ročníku bylo umět jmenovat rizika spojená s dlouhodobým i jednorázovým užitím drog. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých aktivně po tři vyučovací hodiny spolupracovali. Hravou formou si doplnili své poznatky, dokázali reagovat na otázky a diskutovat. V závěru proběhl nácvik jasného odmítnutí drogy.

Pro třídu IX. A lektoři připravili besedu nazvanou Prevence vzniku závislosti. Po úvodním představení žáci nejprve v komunitním kruhu společně přemýšleli, jakými způsoby lze zvládnout v dnešní uspěchané době stres a úzkosti. Ve skupinkách rozebírali různé životní situace a navrhovali, jaké strategie lze použít ke zvládání starostí a shonu každodenního života. Hodnotili sami sebe, své chování a způsoby, jak řeší obtížné chvíle. Zajímavou tečkou programu bylo relaxační cvičení, které si vyzkoušeli.

V druhé polovině listopadu proběhla druhá část preventivních programů.

Žákům 6. ročníku se velmi líbilo téma Třída jako team.

Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla odhalit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Třídní učitelé obdrží zprávu, k jakým závěrům lektoři došli.

Žáci VIII. A a VIII. B besedovali o otázkách a problémech z oblasti sexuální výchovy.

Zamýšleli se nad tématy láska, zamilovanost, intimita a sex. Již v úvodní části byla navozena příjemná atmosféra, žáci si v diskuzi zopakovali své znalosti. Poté si zahráli soutěžní hru Riskuj – neriskuj, v níž si volili otázky rozdělené do čtyř okruhů – pohlavní choroby, zákon, antikoncepce a různé.

V další hře upřímně vyjadřovali své postoje a v závěrečné skupinové práce se zamýšleli nad partnerskými vztahy. Mohli klást otázky, na které dostali přímou odpověď.

Lektoři pozitivně zhodnotili aktivitu našich žáků i jejich správné postoje.

Programy byly částečně hrazeny z dotace města Břeclav a část finančních prostředků bylo zaplaceno ze Školního spolku Komenský.

Mgr. Z. Pláteníková

Slabikářová slavnost 19-20

Nachýlil se nám konec listopadu a s ním i poslední stránka naší učebnice „ŽIVÁ ABECEDA“. Díky ní jsme se naučili celkem devět písmenek. Teď nastal ten správný čas ji odložit, protože v pátek 22.11. propukla „SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST“. A tato slavnost není jen tak obyčejná. Pro každého prvňáčka je tato slavnost velmi důležitá a někdy i zapeklitá záležitost. Za doprovodu pohádkových bytostí musí splnit nelehké úkoly, které mají podobu čtení písmen, slabik, recitaci básniček apod. Naši prvňáčci však všechny překážky zvládli a odměnou jim bylo předání vysněného „SLABIKÁŘE“.

Bc. Kateřina Letáková

Mgr. Hana Zajícová

Okresní kolo ve šplhu 19-20

Ve středu 20.11.2019 se uskutečnilo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká, naši školu reprezentovalo 20 žáků z 2. stupně. Zúčastnilo se celkem 102 žáků ze sedmi škol. Soutěžili jednotlivci a tříčlenná družstva v každé kategorii.

Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v družstvech, když mladší žáci i žákyně a starší žáci obsadili 2. místo, starší žákyně 3. místo a všichni postupují do krajského kola, které proběhne 27.11.2019 v Brně.

Družstvo ml. žákyň bylo ve složení: Patricie Růžičková (5.), Izabela Paciorková (7.) a Amálie Tschöpová (15.). Družstvo ml. žáků tvořili: Jan Kašpar (4.), Jiří Fibich (7.) a Albert Karmasýn (9.). St. žákyně reprezentovala tato děvčata: Kateřina Šomodiová (8.), Nikol Helešicová (10.) a Tereza Kašparová (12.), starší žáky Kamil Dvořáček (4.), Václav Kos (10.) a Radim Hladký (14.).

Za jednotlivce soutěžili tito žáci: Daniela Trensingerová (18.), Karolína Mikulcová (26.), Filip Michalica (16.), Maxmilián Michl (24.), Viktória Brindzová (9.), Monika Mikešková (20.), Tomáš Rathuzký (24.), Adam Procházka (25.).

VŠEM GRATULUJEME!

Upozornění ŠJ

Vážení rodiče,
z důvodů pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny, nebudou přijímány platby za stravu v hotovosti. Platbu je možno provést na účet školní jídelny 18638651/0100 – uveďte jméno a příjmení dítěte.

                                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta
Děkuji za pochopení                                                                                                                                                    ředitelka školy

Exkurze do úpravny vody 19-20

uprvna vody 19 20Dne 5. listopadu 2019 se v rámci rozšíření výuky chemie zúčastnili žáci osmého ročníku exkurze v Úpravně vody v Kančí oboře.

Žáci si prohlédli zrekonstruované prostory úpravny vody s odborným výkladem vedoucího úpravny. Pitná voda se v našem regionu získává z 30 podzemních studní v Kančí oboře. Pro užití v domácnostech je nutné čištění a úprava vody.

Mgr. Cimbálková

Foto

Turnaj v piškvorkách 19-20

Křížků nebo koleček pět v řadě – to nebyl pro žáky 8. a 9. ročníku žádný problém. V říjnu proběhlo na naší škole tradiční „piškvorkové klání“, při kterém je IQ a týmová práce vice než důležitá. Naše školní kolo proběhlo v rámci celorepublikové soutěže Pišqworky a nejlepší hráči nás reprezentovali v oblastním kole. V tomto kole byla konkurence obrovská, protože kromě 3 týmů ze základních škol se jí zúčastnila hlavně družstva z gymnázií, průmyslové školy a obchodní akademie. Naše družstvo ve složení: Radim Hladký, Michaela Pindurová, Adam Procházka, Tomáš Rathuzký, Tereza Baranovská a Karolína Pekárová skončilo na 9. místě.

Mgr. Šárková Ivana