• slideshow 2 61e811ebe0 2
  • zspostorna.cz

6.AB adaptační den 20-21

6 ab adaptacni denAdaptační program na H - parku

V pondělí 7.9.2020 se třídy 6.A a 6.B vypravili do H – parku, kde strávili dopoledne různými hrami a stmelovacími aktivitami. Při některých aktivitách pracovali žáci v týmech, při jiných po třídách. Všude byla nutná spolupráce, vzájemná pomoc a pochopení. Noví žáci se ihned bez problému zapojili.

Dopoledne bylo rozděleno na čtyři časové úseky s malými přestávkami. Vystřídaly se hry: „aktivity“, „bažina“ (mravenec), piškvorky a pravda – lež. Dětem se program líbil, jen by ho doplnili krátkým cvičením na lanové dráze.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto

Hygienická opatření

Vážení rodiče,

v souvislosti se zahájením školního roku a jeho bezproblémových průběhem si Vás dovoluji upozornit na preventivní opatření, které škola přijala. Tato opatření vychází z upraveného manuálu MŠMT ke dni 24. 8. 2020 – PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE VZHLEDEM KE COVID-19. Vztahují se na základní provozní podmínky školy v souvislosti s hygienickými a protiepidemickými opatřeními a informují čím je škola vybavena, jaká pravidla jsou nastavena pro žáky, zaměstnance školy i rodiče.

Škola je vybavena: · Desinfekcí:

- DisiCLEAN AIR = povrchová polymerová dezinfekce prostorů a ploch (výrobce neuvádí žádné nepříznivé účinky na lidské zdraví) - Líh denaturovaný 80% přípravek na desinfekci povrchů - Anti – COVID = desinfekční přípravek pro dezinfekci rukou a povrchů - Čistící gel s desinfekční přísadou a vitamínem E - obsahuje 65% alkoholu; podporuje ochranu proti různým typům aktuálních virů · Bezkontaktním teploměrem – měření tělesné teploty žáků, popřípadě zaměstnanců školy v případě podezření na infekční onemocnění, včetně covid-19.

Hygienická opatření

· platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.

· vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)

· v případě, že do školy vstoupí žák s příznaky onemocnění má škola povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních žáků a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví) a okamžitě vyzvat zákonné zástupce, aby si žáka vyzvedli a telefonicky kontaktovali svého pediatra, který rozhodne o dalším postupu

· žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

· zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po předchozí domluvě s vyučujícím

· všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy

· u zákonných zástupců a ostatních osob požadujeme vstup a pohyb v budově školy pouze s rouškou

· žáci si ve škole pravidelně myjí/dezinfikují a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.)

· žáci jednotlivých tříd se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách

· celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností

· škola průběžně žákům zdůrazňuje dodržování zásad osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Věřím, že pokud budeme přijatá opatření všichni respektovat, společně zvládneme prezenční vzdělávání žáků.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Provoz školní družiny

1.9. -  4.9. po skončení vyučování - do 16:00
od 7.9.  -  zahájen provoz ranní družiny
od 7.9. - provoz do 16:30, pátek - do 16:00
                                                                        Jana Snopková - vedoucí vychovatelka