• zspostorna.cz

Oznámení

Vážení strávníci,

oznamuji, že z provozních důvodů bude v týdnu od 16. 12. – 20. 12. v jídelníčku pouze jedno jídlo.

Děkuji za pochopení.                                                                                     Mgr. Yveta Polanská               

                                                                                                                           ředitelka školy

Exkurze žáků ve Fosfě 19-20

V rámci environmentální výchovy podnikli ve dvou prosincových dnech žáci celého 2. stupně exkurzi do akciové společnosti Fosfa. V letošním školním roce se prolíná některými vybranými předměty učivo na téma „Voda“ a tak je zajímalo, jak je s ní nakládáno v našem nejbližším podniku a jak důležitou složkou voda pro výrobu ve Fosfě je.
Žáci byli obeznámeni s faktem, že voda je pro podnik velmi vzácná tekutina, a proto ve Fosfě usilují o její co nejmenší spotřebu. Důležitou vizí je ekologická zodpovědnost s hlubokým respektem k přírodě. Využívají vodu podzemní ze studen i povrchovou z řeky Dyje. Voda se používá na zavlažování rostlin ve vertikální farmě a na ochlazování při zpracování fosforu. Na snižování spotřeby se pracuje tak, že voda je recyklována, tedy opakovaně používána během výroby. Voda z výrobních provozů putuje nejprve na dekontaminační stanici. Tam se přečišťuje a vypouští. Kvalita vypouštěné vody je ověřena laboratoří podnikovou a pravidelně i laboratoří nezávislou akreditovanou. Pan Klimovič, který žáky exkurzí provázel, je dokázal argumenty přesvědčit, že vypouštěná voda do Dyje je čistější než původní odebraná voda z řeky a že prevence v oblasti ochrany vod je součástí jejich vzdělávacího systému z ekologie.
V závěru všichni obdrželi vzorek výrobku produktu na nádobí, aby si jeho kvalitu mohli vyzkoušet. Žáci odcházeli domů zbavení mýtů o špatném vlivu podniku na životní prostředí i na vodu samotnou. A tím splnila exkurze svůj stanovený cíl.
Mgr. Zuzana Pappová – koordinátor EVVO školy

Olympiáda v českém jazyce 19-20

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž, jejímž cílem je umožnit žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními.

27. 11. jsme na naší škole uspořádali již 46. ročník, do něhož se letos přihlásilo rekordních 16 soutěžících z 8. a 9. ročníku. Tito žáci jsou zařazeni do I. kategorie určené žákům základních škol a víceletých gymnázií.

Účastníci ve stanoveném maximálním časovém rozpětí 120 minut vypracovali 6 gramatických úloh a psali slohovou práci. Celkem mohli získat 50 bodů.

V jazykové části měli prokázat své vědomosti, logické myšlení i jazykový cit.

Při zpracování slohového úkolu na téma „ Tomu říkám překvapení “ si mohli zvolit si libovolný slohový útvar a měli dodržet stanovený rozsah textu 25 – 30 řádků. Hodnotí se slohová úroveň textu i jazyková a pravopisná správnost projevu.

Tentokráte si žáci nejčastěji vybrali úvahu a vypravování, v němž zpracovali své zážitky.

Stylistické dovednosti i jazykové schopnosti prokázali nejlépe tyto žákyně:

1. místo – Pindurová M. (IX. A) – 44 bodů

2. místo – Zelinková V. (IX. A) – 43 bodů

3. místo – Činčalová B. (IX. A) – 39 bodů

Gratulujeme vítězkám a děkujeme všem soutěžícím, kteří se tohoto soutěžního klání nezalekli.

Vítězky obdržely diplom a drobný dárek.

Dvěma žákyním s nejvyšším počtem bodů přejeme hodně štěstí v okresním kole.

Mgr. Z. Pláteníková

Kyberšikana 19-20

Koncem listopadu se všechny třídy 2. stupně zúčastnily v kině Koruna přednášky „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“. Přednášejícím byl vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování – mjr. JUDr. Jaromír Badin. Dříve vyšetřoval trestnou činnosti mládeže a na mládeži páchanou násilnou a drogovou činnost. V současné době pracuje jako vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Během besedy hovořil o tématech : 1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech ( šikana, zneužívání, vandalismus, agresivita) 2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking) Pořad trvající 80 minut přinesl řadu aktuálních informací a témat k zamyšlení.

Preventivní programy 19-20

10. října k nám do školy zavítali lektoři ze Společnosti Podané ruce z Centra prevence v Brně se svými programy pro žáky 2. stupně.

Cílem programu Drogy a závislosti určeného pro žáky 7. ročníku bylo umět jmenovat rizika spojená s dlouhodobým i jednorázovým užitím drog. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých aktivně po tři vyučovací hodiny spolupracovali. Hravou formou si doplnili své poznatky, dokázali reagovat na otázky a diskutovat. V závěru proběhl nácvik jasného odmítnutí drogy.

Pro třídu IX. A lektoři připravili besedu nazvanou Prevence vzniku závislosti. Po úvodním představení žáci nejprve v komunitním kruhu společně přemýšleli, jakými způsoby lze zvládnout v dnešní uspěchané době stres a úzkosti. Ve skupinkách rozebírali různé životní situace a navrhovali, jaké strategie lze použít ke zvládání starostí a shonu každodenního života. Hodnotili sami sebe, své chování a způsoby, jak řeší obtížné chvíle. Zajímavou tečkou programu bylo relaxační cvičení, které si vyzkoušeli.

V druhé polovině listopadu proběhla druhá část preventivních programů.

Žákům 6. ročníku se velmi líbilo téma Třída jako team.

Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla odhalit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Třídní učitelé obdrží zprávu, k jakým závěrům lektoři došli.

Žáci VIII. A a VIII. B besedovali o otázkách a problémech z oblasti sexuální výchovy.

Zamýšleli se nad tématy láska, zamilovanost, intimita a sex. Již v úvodní části byla navozena příjemná atmosféra, žáci si v diskuzi zopakovali své znalosti. Poté si zahráli soutěžní hru Riskuj – neriskuj, v níž si volili otázky rozdělené do čtyř okruhů – pohlavní choroby, zákon, antikoncepce a různé.

V další hře upřímně vyjadřovali své postoje a v závěrečné skupinové práce se zamýšleli nad partnerskými vztahy. Mohli klást otázky, na které dostali přímou odpověď.

Lektoři pozitivně zhodnotili aktivitu našich žáků i jejich správné postoje.

Programy byly částečně hrazeny z dotace města Břeclav a část finančních prostředků bylo zaplaceno ze Školního spolku Komenský.

Mgr. Z. Pláteníková

Slabikářová slavnost 19-20

Nachýlil se nám konec listopadu a s ním i poslední stránka naší učebnice „ŽIVÁ ABECEDA“. Díky ní jsme se naučili celkem devět písmenek. Teď nastal ten správný čas ji odložit, protože v pátek 22.11. propukla „SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST“. A tato slavnost není jen tak obyčejná. Pro každého prvňáčka je tato slavnost velmi důležitá a někdy i zapeklitá záležitost. Za doprovodu pohádkových bytostí musí splnit nelehké úkoly, které mají podobu čtení písmen, slabik, recitaci básniček apod. Naši prvňáčci však všechny překážky zvládli a odměnou jim bylo předání vysněného „SLABIKÁŘE“.

Bc. Kateřina Letáková

Mgr. Hana Zajícová

Okresní kolo ve šplhu 19-20

Ve středu 20.11.2019 se uskutečnilo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká, naši školu reprezentovalo 20 žáků z 2. stupně. Zúčastnilo se celkem 102 žáků ze sedmi škol. Soutěžili jednotlivci a tříčlenná družstva v každé kategorii.

Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v družstvech, když mladší žáci i žákyně a starší žáci obsadili 2. místo, starší žákyně 3. místo a všichni postupují do krajského kola, které proběhne 27.11.2019 v Brně.

Družstvo ml. žákyň bylo ve složení: Patricie Růžičková (5.), Izabela Paciorková (7.) a Amálie Tschöpová (15.). Družstvo ml. žáků tvořili: Jan Kašpar (4.), Jiří Fibich (7.) a Albert Karmasýn (9.). St. žákyně reprezentovala tato děvčata: Kateřina Šomodiová (8.), Nikol Helešicová (10.) a Tereza Kašparová (12.), starší žáky Kamil Dvořáček (4.), Václav Kos (10.) a Radim Hladký (14.).

Za jednotlivce soutěžili tito žáci: Daniela Trensingerová (18.), Karolína Mikulcová (26.), Filip Michalica (16.), Maxmilián Michl (24.), Viktória Brindzová (9.), Monika Mikešková (20.), Tomáš Rathuzký (24.), Adam Procházka (25.).

VŠEM GRATULUJEME!

Upozornění ŠJ

Vážení rodiče,
z důvodů pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny, nebudou přijímány platby za stravu v hotovosti. Platbu je možno provést na účet školní jídelny 18638651/0100 – uveďte jméno a příjmení dítěte.

                                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta
Děkuji za pochopení                                                                                                                                                    ředitelka školy

Exkurze do úpravny vody 19-20

uprvna vody 19 20Dne 5. listopadu 2019 se v rámci rozšíření výuky chemie zúčastnili žáci osmého ročníku exkurze v Úpravně vody v Kančí oboře.

Žáci si prohlédli zrekonstruované prostory úpravny vody s odborným výkladem vedoucího úpravny. Pitná voda se v našem regionu získává z 30 podzemních studní v Kančí oboře. Pro užití v domácnostech je nutné čištění a úprava vody.

Mgr. Cimbálková

Foto

Šplh - školní kolo 19-20

V úterý 12. 11. a ve čtvrtek 14.11. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu. Žáci byli rozděleni na dívky a chlapce ve dvou kategoriích: mladší žactvo (6.-7.třídy) a starší žactvo (8.-9.třídy). Měli dva pokusy na tyči vysoké 4,5m.Ten lepší pokus jim zajistil umístění. Výkony byli kvalitní, ti nejlepší postoupili do okresního kola, které proběhlo na ZŠ Slovácká, kde soutěžili jednotlivci i družstva.

Výsledky