Jednací řád žákovského parlamentu

Jednací řád

Školní parlament při Základní škole Břeclav, Komenského  stanovil následující jednací řád:

Úvodní ustanovení:

1. Jednací řád upravuje postup při svolávání školního parlamentu k řádným i mimořádným zasedáním, stanovuje
zásady pro průběh jednání, určuje způsob jednání a vymezuje podmínky pro volby funkcionářů školního parlamentu.

2. Jednací řád je závazným dokumentem pro všechny členy zasedání školního parlamentu a jeho změny lze provést po schválení nadpoloviční
většinou všech členů školního parlamentu.

Zasedání školního parlamentu

1. Zasedání školního parlamentu svolává a řídí jeho předseda, kterého volí členové školního parlamentu na prvním zasedání v daném školním roce.

Termín zasedání je zveřejněn na nástěnce školního parlamentu. Zveřejňování těchto informací má na starosti referent pro informace.

2. Ke zvolení předsedy a místopředsedy je třeba, aby pro navržené kandidáty hlasovala nadpoloviční většina všech členů školního parlamentu.

3. Zasedání parlamentu není veřejné. V případě zájmu je možno spolupodílet se na zasedání po předchozí dohodě.

4. Svou neúčast na zasedání školního parlamentu omluví člen školního parlamentu předem, nejpozději v den jeho konání.

5. V případě, že se člen školního parlamentu nezúčastní v průběhu pololetí nadpolovičního počtu zasedání, projedná se jeho další setrvání

ve školním parlamentu.

6. Řádná zasedání se konají ve středu v 7.15 hodin jedenkrát za měsíc.

7. Mimořádná zasedání svolá předseda za pomocí referentů pro informace.

8. Školní parlament je usnášeníschopný, zúčastní-li se nadpoloviční většina členů školního parlamentu.

9. Školní parlament schvaluje:

a) jednací řád školního parlamentu

b) setrváváníčlenů, kteří ve školním parlamentu nepracují podle dohodnutých pravidel.

10. Školní parlament navrhuje:

a) změny ve školním řádu

b) opatření ke zlepšení sociálního prostředí ve škole (akce školy, soutěže...)

11. Na každém zasedání určí předseda zapisovatele, který provede zápis z jednání, která předá p.u. Švendové.

12. Výsledky hlasování školního parlamentu jsou veřejné, Hlasuje se v pořadí „pro", „proti", „zdržel se hlasování".

13. Jednací řád má platnost po celé funkční období členů školního parlamentu – jeden školní rok.

Tento jednací řád byl schválen na zasedání školního parlamentu dne 26.9.2012

Podpisy všech členů: