2015/2016

Projekt "Hodina pohybu navíc"

Naše škola byla vybrána na základě přihlášky k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“ .

Do pokusného ověřování byli zapojeni žáci a žákyně 1. až 3. ročníků, kteří docházeli do školní družiny.

Pokusné ověřování se realizovalo v rámci činnosti školní družiny pod vedením kvalifikovaných učitelů tělesné výchovy.

Po celý školní rok bylo pro pohybovou aktivitu navíc vyčleněno 45 minut týdně ve třech odděleních školní družiny.

Do projektu bylo zařazeno se souhlasem rodičů celkem 68 žákyň a žáků.

Projekt "Výzva 56" „Brána jazyků" – čtenářské dílny

Čtenářství a míra čtenářské gramotnosti žáků je jedním z významných faktorů určujících jejich úspěšnost ve studiu. Čtení vyžaduje od čtenáře aktivitu – myšlení. Čtení je pomalé, neobejde se bez trpělivosti. Porozumění textům nastává jen v případě náležitého soustředění. Stává se, že sám text klade porozumění velké překážky a čtenář musí vynaložit velké úsilí, aby se s nimi vypořádal. Čtení nepředkládá hotové obrazy, čtenář je odkázán na svou vlastní představivost. Čtení je z větší části nespolečenské, odehrává se stranou dynamických dějů. To jsou jen některé z příčin, proč čtenářství dětí vyžaduje hodně podpory ze strany dospělých.

Působení rodiny je pro dítě od narození pro vztah ke čtení, čtenářským dovednostem a postojům klíčové. Škola má ve srovnání s podmínkami v rodině ztíženou situaci, ale není bezmocná. Dokonce může udělat ze svých nevýhod přednosti. Větší počet žáků umožňuje vést vrstevnické hovory o četbě. Děti si navzájem mohou doporučovat knihy, mohou konfrontovat své pochopení s ostatními, ve škole může být po ruce více knih než v rodině.

Prožitek z četby se nedostavuje ihned. Dítě se potřebuje umět začíst. Musí přijít na to, co mu kniha, kterou právě drží v rukou, může poskytnout. Účinným nástroj představuje čtenářská dílna. Jde o celoroční systém práce s knihami. Má – li dítě číst, musí dostat časový prostor. Ten je třeba zařazovat pravidelně.

Projekt „Brána jazyků – čtenářské dílny" – byl v naší škole realizován ve třídách VI. A a VII. A. Jednou týdně dostali žáci možnost věnovat se 25 minut tichému souvislému čtení knihy, kterou si ve škole vybrali. Tento nápad přijali s velkým nadšením. Množství různorodých knih vzbudilo jejich zájem.

Četba má velký vliv na rozšiřování slovní zásoby, zlepšení pravopisu, k lepším studijním výsledkům i v jiných předmětech, zlepšení pozornosti. Ještě jedna okolnost mluví ve prospěch čtenářských dílen. Zásadní rozdíl v četbě celé beletristické knihy před četbou krátkých ukázek v čítance.

Projekt "Výzva 57" "Zlaté české ručičky"

7 tr technicke dovednostiVláda ČR stanovila rok 2015 jako rok průmyslu a technického vzdělávání. Naše škola se zapojila do Výzvy č. 57 - Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Cílem projektu bylo rozvíjet výuku technických dovedností žáků v hodinách praktických činností v 7. ročníku v tematickém okruhu „Práce s technickými materiály".

Jako vhodný výrobek jsme vybrali hmyzí domeček. Postavením hmyzího domečku zajistíme bohatou úrodu, protože přilákáme na svou zahradu včely, čmeláky, motýly a pestřenky, zlatoočka, slunéčka sedmitečná a další užitečný hmyz, který významně pomáhá při redukci mšic a jiného obtížného hmyzu a současně významně napomáhá opylení. Hmyzí domečky vytváříme pro samotářské druhy hmyzu, jež potřebují své hnízdní chodbičky, aby si zajistili pokračování svého rodu. Současně je hmyzí domeček příležitost ke studiu života hmyzu, který nás obklopuje.

Naším cílem bylo zhotovení hmyzího domečku ze dřeva s užitím nářadí pro ruční opracování dřeva. Žáci pracovali ve 2-3 členných skupinách od září do prosince roku 2015. Naučili se rýsovat i číst technické výkresy. Osvojili si měření, řezání, pilování, spojování hřebíky a vruty a lepení tavnou pistolí. Z průběhu realizace byl pořizován fotografický záznam jejich práce. V průběhu realizace každý žák zpracoval žákovské portfolio, které obsahuje sebehodnocení žáka a formativní hodnocení práce učitelem.

Žákům se práce líbila a byla přínosem pro zlepšení jejich technických dovedností.

Díky dotacím z tohoto projektu jsme dovybavili školní dílnu nářadím elektrickým i pro ruční opracování.

Hotové výrobky budou na jaře instalovány na naše školní zahrady.

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského