Metodik prevence

Metodik prevence - standardní činnosti

1. Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2. Koordinuje

 • realizaci Minimálního preventivního programu ve škole, poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc všem pedagogickým pracovníkům školy
 • vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence, spolupráci se zařízeními realizujícími vzdělávání v oblasti prevence
 • přípravu a realizaci aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, integraci žáků/cizinců
 • spolupráci s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy o činnosti těchto institucí a organizací

3. Samostatně zajišťuje

 • přípravu Minimálního preventivního programu, podílí se na jeho realizaci, podle aktuálních potřeb a podmínek program inovuje a vyhodnocuje jeho účinnost
 • návrh vhodných odborných a metodických materiálů a pomůcek pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících preventivních aktivit školy
 • průběžnou práci s žákovskými kolektivy a ovlivňuje prostřednictvím sociálního učení sociální klima školních tříd a potažmo celé školy
 • odbornou a metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění oblastí preventivní výchovy do výuky, zejména etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu apod.
 • poskytování odborných informací z oblasti prevence, pravidelně informuje o vhodných aktivitách pořádaných různými odbornými zařízeními
 • sledování rizik vzniku a projevy sociálně patologických jevů ve škole a navrhuje možnosti jejich řešení
 • zřízení nástěnky pro žáky s problematikou sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
 • konzultační a poradenskou činnost žákům i jejich zákonným zástupcům v oblasti sociálně patologických jevů
 • úzkou spolupráci s okresním metodikem preventivních aktivit, popř. s krajským školským koordinátorem prevence; účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos důležitých informací z jejich obsahu
 • zpracování podkladů pro informaci o Minimálním preventivním programu školy pro okresního metodika prevence, popř. krajského školského koordinátora prevence
 • specifické oblasti činnosti:
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
 • společně s výchovným poradcem sleduje chování žáků po dobu školní docházky a navrhuje způsoby řešení závadového chování žáků
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivit a pomáhá při vytváření jejich nabídky
 • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4. Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • Minimální preventivní program na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění práce školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a závadového chování žáků
 • Vyhledává a realizuje orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště ve spolupráci s třídními učiteli
 • Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního metodika prevence a plnění Minimálního preventivního programu za daný školní rok

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského