• zspostorna.cz
 • Školní poradenské pracoviště
 • Poradenské pracoviště

Poradenské pracoviště

Z á k l a d n í   š k o l a   B ř e c l a v ,   K o m e n s k é h o  2 ,   p ř í s p ě v k o v á   o r g a n i z a c e

Statut školního poradenského pracoviště – 2016/2017

1. Úvod

Hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy

2. Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

             výchovný poradce – Mgr. Švendová Gabriela

Členové školního poradenského pracoviště:

              školní metodik prevence – Mgr. Pláteníková Zdenka

              školní metodik prevence pro 1. st. – Mgr. Cyprisová Eva

              školní speciální pedagog – Mgr. Cupalová Blanka

3. Hlavní cíle

 • zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
 • zlepšení sociálního klimatu školy
 • práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti
 • vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti
 •  zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
 • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
 • posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky
 • poskytování základních služeb kariérového poradenství
 • prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními

 V Břeclavi dne 17. 10. 2016

                                                                                                                                            Mgr. Yveta Polanská

                                                                                                                                                                                                ředitelka školy