• zspostorna.cz
 • Školní poradenské pracoviště
 • Speciální pedagog

Speciální pedagog

SPECIÁLNÍ PEDAGOG - standardní činnosti

1. Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště.

2. Koordinuje

 • speciálně-pedagogické poradenství ve škole
 • vytváření individuálních vzdělávacích programů pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. stupni základní školy, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci

3. Samostatně zajišťuje

 • speciálně-pedagogické vzdělávací činnosti
 • individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků v rámci realizace individuálního vzdělávacího programu, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci těchto žáků
 • individuální i skupinovou reedukaci specifických poruch učení u ostatních žáků s vývojovými poruchami učení, vede dyslektický kroužek
 • návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti speciální pedagogiky pedagogickým pracovníkům školy, pomáhá při jejich aplikaci
 • na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vede knihovnu speciální pedagogiky a evidenci pomůcek pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje jejich půjčování učitelům, žákům i jejich zákonným zástupcům
 • poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • specifické oblasti činnosti:
 • aktivně se účastní zápisu budoucích žáků prvních ročníků
 • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro školně neúspěšné žáky
 • spolupracuje s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a dalších specializovaných pracovišť
 • vede administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultací
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní

4. Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště:

 • plán práce školního speciálního pedagoga na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního speciálního pedagoga za daný školní rok