Speciální pedagog

Školní speciální pedagog

 1. Je členem školního poradenského pracoviště, je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště. Zabývá se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením a realizací strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů.
 1. Koordinuje
 • speciálněpedagogické poradenské služby ve škole
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vytvoření individuálního vzdělávacího plánu (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř a vně školy)
 • průběžné vyhodnocování účinnosti navržených opatření, dle potřeby navržení a realizace úprav
 1. Samostatně zajišťuje
 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálněpedagogické péče
 • krátkodobou i dlouhodobou individuální práci se žákem (speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační)
 • speciálněpedagogické vzdělávací činnosti, činností reedukačních, kompenzačních, stimulačních se skupinou žáků
 • úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
 • průběžnou komunikaci s rodinou žáka (se zákonným zástupcem)
 • speciálněpedagogické poradenské intervence a služby pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy školy
 • metodické činnosti pro pedagogy školy
 • metodické vedení pedagogických asistentů ve škole
 • administrativu svojí činnosti – případová dokumentace, evidence konzultace
 • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů v rámci DVPP a vybraných se aktivně účastní
 1. Předkládá vedoucímu školního poradenského pracoviště
 • plán práce školního speciálního pedagoga na nový školní rok
 • návrhy na opatření, která směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy v oblasti speciální pedagogiky
 • závěrečnou zprávu o činnosti školního speciálního pedagoga za daný školní rok

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 460 žáků

 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2023 byl 340 žáků.

 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského