Charakteristika školy

  Charakteristika školy

a) historie školy

ZŠ Komenského je umístěna v břeclavské čtvrti Poštorná. Škola disponuje dvěma budovami, které jsou obecně známy pod názvy „bílá škola“ a „červená škola“. Žáci 1. stupně jsou umístěni v budově „bílé školy“ a žáci druhého stupně v budově „červené školy“. Obě budovy mají velmi bohatou historii.

Starší „červená škola“ byla původně chlapecká a vyučování v ní bylo zahájeno již 4. října roku 1906. Dnes se jedná o historickou památku, která v minulých letech prošla nákladnou rekonstrukcí.

Mladší budova „bílé školy“ byla uvedena do provozu v roce 1912 a je již řešena poměrně moderně bez nadměrné výzdoby, má jednoduchý tvar i barvu. Také v této budově proběhla v roce 1997 celková rekonstrukce. Obě budovy celou dobu slouží svému účelu – vzdělávání žáků.

b) současnost školy - 2018/2019

Od 1. 1. 1996 byla škola na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Břeclavi zřízena příspěvkovou organizací. Pracujeme od zmíněného data v právní subjektivitě a sami si vedeme mzdovou a personální agendu.

Škola sdružuje: základní školu, školní družinu a v rámci projektu optimalizace břeclavských škol rozhodlo Zastupitelstvo města Břeclavi o sloučení školní jídelny Prima a naší školy ke dni 31. 12. 2003. Od 1. 1. 2004 se stala tedy součástí naší školy i školní jídelna, která je umístěna v budově na ulici Osvobození 1a.

Spádový obvod školy dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2017:

B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje, Tylova, Úzká, Záhumní.

     Školská rada je podle § 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění zřízena od 1. 1. 2006.

     V průběhu školního roku schválila změny ve školním řádu, připomínky a změny ke školnímu vzdělávacímu programu, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Školská rada také podpořila návrh rozpočtu na další rok.    

     Počet tříd a počet žáků v jednotlivých ročnících dle statistického výkazu o ZŠ (k  30. 9. 2018)

Školní rok

2018/2019

Počet tříd Počet žáků

Počet žáků

na jednu třídu

1. stupeň 10 206 20,6
2. stupeň 6 139 23,2
Celkem 16 345 21,56
 

Školní družina je součástí základní školy. Kapacita je 122 žáků.

Počet žáků dle statistického výkazu o ŠD (k 31. 10. 2018)

 
Šk. rok 2018/2019 Počet oddělení ŠD Počet  dětí ve ŠD Počet vychovatelek ŠD
Celkem 4 99 fyz 4/3 přepočteno

 

Školní jídelna vyvařuje v současné době podle zahajovacího výkazu ( k 31. 10. 2017) vyvařuje denně 361 obědů, z toho 261 pro žáky školy a 100 pro pravidelně stravovaných ostatních strávníků. Dále vaří 82 obědů a doplňkových jídel pro děti a pracovníky MŠ Osvobození.

c) vybavení školy

a) materiální – všechny třídy jsou vybaveny moderním žákovským nábytkem, ve všech třídách jsou již žákovské lavice i žákovské židle výškově stavitelné. Ve všech třídách byla provedena výměna tabulí a pořízeny dataprojektory. V budově červené školy bylo v celé budově vyměněno osvětlení v souladu s platnými hygienickými předpisy. Škola je vybavena učebnicemi, slovníky, atlasy, mapami i učebními pomůckami do všech předmětů. Při výuce jsou k dispozici i výukový SW, který je průběžně doplňován a aktualizován. Dvě oddělení školní družiny jsou vybavena novým nadstandardním nábytkem, zbývající dvě oddělení jsou z prostorových důvodů umístěna v kmenových třídách.

 

b) prostorové – škola a její součásti jsou umístěny ve třech budovách, které jsou od sebe vzdáleny jen asi 150 metrů.

 

Žáci 1. stupně (1. až 4. ročník) sídlí v budově „bílé školy", kde je umístěna také školní družina. Tato budova disponuje 7 místnostmi pro kmenové třídy, 1 odbornou učebnou výpočetní techniky, odděleními školní družiny, sborovnou, učitelskou knihovnou, kanceláří zástupkyně ředitelky školy, kabinetem pomůcek pro 1. stupeň a tělocvičnou. V areálu této budovy se nachází školní dvůr a hřiště, které je využíváno nejen pro výuku tělesné výchovy, ale za příznivého počasí i o přestávkách a odpoledne školní družinou. V prostorách zahrady „bílé školy" stojí zahradní přístřešek, který slouží žákům k ochraně před sluncem nejen v době výuky, ale především v době pobytu ve školní družině. Pro volnočasové aktivity žáků jsou zde také umístěny průlezky a balanční prvky.

 

Žáci 2. stupně a 5. třídy sídlí v budově „červené školy", kde je umístěna také ředitelna a sekretariát školy. V této budově je 6 kmenových tříd, odborné učebny -  pro výuku fyziky a chemie, pro výuku informatiky, pro výuku cizích jazyků a pro výuku přírodopisu a zeměpisu, kabinet ICT koordinátora, kabinet zástupkyně ředitelky školy a výchovné poradkyně, kabinet pro vyučující tělesné výchovy, tělocvična a sborovna. V areálu této budovy je vybudován sportovní areál s umělým povrchem, kde se nachází běžecká dráha, multifunkční hřiště, prostor pro vrh koulí, 2 doskočiště pro skok daleký, sektor pro skok vysoký a hřiště na odbíjenou.

 

V posledních letech probíhají na školním dvoře postupné úpravy. Staré nezdravé stromy byly vykáceny a byly nahrazeny zasazením nových mladých stromů. Pro volný čas žáků o přestávkách zde byly umístěny dva betonové stoly na stolní tenis, které zakoupil Školní spolek Komenský. Ve dvoře budovy je také vystavěna žákovská dílna, která stále čeká na celkovou rekonstrukci.

 

Školní jídelna a kuchyň se nachází ve třetí budově, o níž se dělí s mateřskou školou, která je samostatným právním subjektem. Jídelna je prostorná se 100 místy k sezení.  Kuchyň prošla v roce 2005 nákladnou rekonstrukcí včetně vybudování klimatizace a mrazicího boxu. V současné době odpovídá všem předepsaným parametrům pro školní stravování. Také v prostorách školní jídelny byla dokončena celková rekonstrukce, která byla završena pořízením nových jídelních stolů. Pestrost nabídky výběrem ze dvou možností jídel byla obohacena o salátový bar. Čipový objednávkový systém umožňuje rodičům malých dětí pomoci s výběrem obědu přes internet.

 

c) technické - technické vybavení pro vyučování je na standardní úrovni. Jednou z priorit školy je využití informačních a komunikačních technologií. To se odráží i ve vybavenosti školy. V budovách obou škol mají žáci k dispozici interaktivní tabule a moderní počítačové učebny s přístupem na internet a dataprojektory. Počítačová učebna 2. stupně prošla během letních prázdnin celkovou generální obnovou. Ve všech třídách jsou namontovány nové triptychové tabule s dataprojektory.  Všude je instalováno zatemnění tříd, což umožňuje využití interaktivity ve všech vyučovacích hodinách. Sborovny i kabinety učitelů jsou rovněž vybaveny počítači s přístupem na internet. Všechny třídy i učebny jsou vybaveny televizory s videi či DVD přehrávači. Také všichni vyučující obdrželi v rámci projektu „Peníze EU" notebooky, které využívají nejen k přípravě, ale především ve vyučovacích hodinách. Po technické stránce škola disponuje kvalitně vybavenou odbornou učebnou fyziky a chemie, jazykovou učebnou se sluchátky pro 24 žáků. Žáci mají rovněž k dispozici učebnu zeměpisu, výtvarné výchovy a žákovských dílen, ve kterých je plánována rekonstrukce. Průběžně probíhá postupná obměna učebních pomůcek, která souvisí se zavedením nového školního vzdělávacího programu.

 

d) hygienické – výchovu podporuje čisté a estetické prostředí školy. Hygienické zázemí je na standardní úrovni. Ve všech třídách i družinách je k dispozici tekuté mýdlo a papírové ručníky. Stejně tak i toalety jsou vybaveny toaletními papíry, tekutými mýdly a papírovými ručníky.

 

V rámci relaxace je v měsících od jara do podzimu možnost trávit velké přestávky na školním dvoře s využitím stolů pro stolní tenis či školního hřiště. V budově 2. stupně je pro žáky zřízena relaxační místnost, kterou ke svým setkáním využívá i žákovský parlament.

 

V celé budově „červené školy" byla provedena výměna osvětlení.

 

Dále je nutné v budoucnu vybudovat šatny, sociální zařízení a sprchy pro výuku TV.