Preventivní programy 2. stupeň 18-19

Dne 18. 10. 2018 naši školu opětovně navštívili lektoři Společnosti Podané ruce z Centra prevence v Brně.

 6. – 9. ročníky se zúčastnily těchto preventivních programů:

6. ročník – Vztahy ve třídě

7. ročník – Příběh Moniky

8. ročník – Kyberšikana

9. ročník – Sex včas

Žáci šestých tříd se zábavnou formou dozvěděli více so svých spolužácích. V této prožitkové lekci plné her si navzájem radili a pomáhali, aby chápali význam spolupráce a tolerance v týmu. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Příběh Moniky je název programu s problematikou drogové závislosti. V průběhu besedy žáci prokazovali své znalosti z této oblasti, projevovali své postoje, diskutovali a domýšleli animovaný příběh.

Aktuální téma kyberšikany bylo vybráno pro třídu 8. A. V komunitním kruhu žáci aktivně uváděli příklady, o kterých již slyšeli nebo četli. Dokázali vysvětlit rozdílné a společné znaky šikany a kyberšikany. Byli upozorněni na možná nebezpečí, které přináší facebook. Byli seznámeni s tím, čeho se mají vyvarovat a jak se zachovat, pokud se s kyberšikanou setkají. 

Žáci 9. A besedovali o otázkách a problémech z oblasti sexuální výchovy. Shrnuli všechny své poznatky o tělesném dospívání. Debatovali nad tématem přátelství, zamilovanosti a lásky. Rozšířili si vědomosti o antikoncepci, HIV a AIDS. Mohli anonymně klást otázky, na které v závěru dostali odpověď.

Všechny programy, jež měli zdarma, žáky zaujaly. Na besedách byli aktivní a věříme, že pro ně byly přínosem.

 Mgr. Zdenka Pláteníková