Letošní rok

Výuka od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, milí žáci

vzhledem k nově vyhlášeným epidemiologickým opatřením týkajících se základních škol, se situace opět mění a jsem nucena Vám oznámit, že:

· škola je UZAVŘENA od pondělí 1. 3. 2021 pro všechny ročníky – žáci 3. - 9. ročníku pokračují v distanční výuce a žáci 1. – 2. ročníku nastupují na distanční výuku podle dřívějšího rozvrhu. Pokud dojde v některých třídách ke změně v rozvrhu, budete upozorněni prostřednictvím třídních učitelů.

· školní družina – uzavřena

· školní jídelna – výdej obědů - od 11:40 do 13:15 výdej do jídlonosičů pro žáky, kteří jsou vzděláváni distančněžáci mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve školní jídelně, dodržovat rozestupy (2m)

· kancelář školy – pro rodiče a veřejnost v provozu v pondělí a ve středu od 10. 30 do 13.30 hod. (jiný termín po telefonické dohodě) - vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Přeji nám všem hodně chuti k učení, pevné nervy a především hodně zdraví.

Mgr. Polanská Yveta

ředitelka školy

Zeměpisná olympiáda - školní kolo 20-21

ŠKOLNÍ KOLO V ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDĚ

Školní kolo v zeměpisné olympiádě patří mezi tradiční soutěže na naší škole a nejinak tomu bylo i letos. Kvůli covidové situaci se celá akce konala formou online. Vše proběhlo ve čtvrtek 28. 1. 2021.. Žáci byli rozděleni do tří kategorií. Kategorii „A“ tvořili šesťáci, kategorie „B“ byla určena pro sedmý ročník a žáci osmých a devátých ročníků byli společně zařazeni do kategorie „C“. Test byl pro všechny stejný a byl zaměřený tak, aby v něm soutěžící zúročili všeobecný přehled a vědomosti získané jak ze školy, tak i mimo ni. Při vyplnění mohli žáci využít jakýkoliv zdroj informací, jediným kritériem byl čas 45 minut.

Nejmladší kategorii „A“ vyhrál Šimon Goldman, který se stal i absolutním vítězem, jelikož získal 149 bodů ze 153 možných. Druhé místo obsadil Erik Grégr a jako třetí se umístil Petr Švéda.

Vítězkou kategorie „B“ se stala Ema Pařízková. Další místa zůstala neobsazena, jelikož se více sedmáků nezúčastnilo.

Nejstarší kategorii ovládla Tereza Baranovská, za kterou se umístila Olga Kocandová, třetí do party byla Natálie Svobodová.

Všem zúčastněným patří dík i pochvala za to, že se nezalekli změřit své síly v zeměpisných znalostech. Vítězům gratuluji a přeji pevné nervy při přípravě na okresní kolo a hodně štěstí v samotné soutěži.

Mgr. Jaborník Lukáš

Kdo by měl zájem zkusit si naše školní školo, má možnost zde: https://forms.gle/pwEjxTmRMXqdCVHv9

ŠD - Vánoční dílničky 20-21

SD vanoce 2 21V měsíci prosinci si každé oddělení školní družiny uspořádalo tvořivé odpoledne.

Děti s nadšením vyráběly nápaditá prostřihovaná vánoční přáníčka, koláže na přírodní dřevěný materiál a drobné dárečky z papíru.

Svými výrobky potěšily pod stromečkem své nejbližší.

Snopková Jana

ŠD - Mikulášské tvoření 20-21

SD mikulas 2 21Před Mikulášem si děti školní družiny dekorovaly stříbrné dárkové taštičky s mikulášsko-čertovským motivem, které si uložily na okna třídy.

Milým překvapením všem byla pestrá sladká nadílka, která se tam objevila do druhého dne.

Každé dítě si ji s radostí odneslo domů.

Snopková Jana

Olympiáda v ČJ - školní kolo 20-21

I v této nejisté době jsme se rozhodli pořádat školní kolo olympiády v českém jazyce. To bylo speciální zejména tím, že se poprvé konalo online - prostřednictvím Google Classroom.

Žáci a žákyně z 8. a 9. ročníků se mohli dobrovolně přihlásit a poměřit si tak síly v mluvnici a slohu. Byli jsme mile překvapeni, že zájem o soutěž neopadl, přestože byly děti většinu školního roku vyučovány online a jejich motivace je tak na nižších hodnotách. Celkově se přihlásilo šestnáct soutěžících.

Zadání olympiády nepatří nikdy k těm jednoduchým, o čemž se všichni přihlášení přesvědčili už u první otázky. Rozhodně se nejednalo o typické úkoly z učebnice nebo pracovního sešitu. „Olympionici“ museli pečlivě číst zadání, logicky uvažovat a používat selský rozum. Slohový úkol provětral mozkové závity i těm, kteří dokáží vysypat příběh jen tak z rukávu.

Výsledky byly hodně vyrovnané, ale i přesto jasné a nezpochybnitelné. Třetí místo obsadila Izabela Paciorková z 8. A, na druhé místo dosáhla Magdaléna Čechová z 8. B a pomyslnou korunu pro vítěze si na hlavu mohla posadit Tereza Baranovská z 9. A.

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Výhercům gratulujeme a Tereze držíme palce v okresním kole.

Mgr. Michal Škamrada

Ošetřovné - tisková zpráva MPSV

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.

S ohledem na plánované uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v příštím týdnu projednávat Poslanecká sněmovna.V rámci mimořádných opatření vyhlášených vládou dojde 14. října k uzavření škol, mnoha rodičům, kteří z tohoto důvodu budou nuceni zůstat doma s dětmi, tímto vzniká nárok na ošetřovné. V poslanecké sněmovně bude v nejbližších dnech projednán návrh na tzv. krizové ošetřovné. Rodiče se podle návrhu budou moci v péči o dítě střídat bez omezení, obdobně jako tomu bylo během jarních měsíců. Úprava počítá s ošetřovným ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, které má být současně v minimální výši 400 Kč za den, a to po celou dobu platnosti mimořádných opatření.

Kromě rodičů dětí mladších 10 let budou mít nárok na ošetřovné také lidé pečující o osoby již od stupně I. závislosti bez omezení věku nebo o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Dle nové úpravy budou moci o ošetřovné opět žádat i tzv. dohodáři.

Jak mají rodiče v tuto chvíli postupovat?

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.Pro uplatnění nároku na ošetřovné budou rodiče po ukončení kalendářního měsíce (popř. po ukončení péče v průběhu měsíce) předávat svému zaměstnavateli Žádost o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení. Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.

Prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření bude součástí žádosti, kterou bude vyplňovat samotný zaměstnanec. Na stejném formuláři pak vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Takto vyplněnou žádost předá svému zaměstnavateli, který doplní své záznamy. Zaměstnavatel poté převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Stejně jako v jarních měsících se bude ošetřovné zpracovávat a vyplácet za uplynulý předchozí kalendářní měsíc.

Tiskové oddělení MPSV

Distanční výuka

Vážení rodiče,

vzhledem ke stále se měnící situaci, si dovoluji upozornit na zatím platná nařízení.

Od středy 14. 10 do pátku 23. 10. 2020 všichni žáci 1. i 2. stupně přecházejí na distanční výuku. Ta je dle novely školského zákona povinná. Při zjišťování podmínek Vašich dětí k distanční výuce bylo zjištěno, že, až na pár výjimek, žáci mají podmínky se distanční výuky zúčastnit. Distanční výuka bude na naší škole probíhat dvěma formami:

- online - hodiny budou vyznačeny v rozvrhu – jedná se o hlavní předměty – pokus se žáci nezúčastní online výuky, jejich absence se bere jako neomluvená (v případě nemoci či jiných závažných skutečností rodiče absenci řádně omluví v souladu se školním řádem),

- ofline – zadávání samostudia, pracovních úkolů formou cvičení popř. pracovních listů, prezentací, či referátů – odevzdání do daného termínu je taky povinné a bude se odrážet v hodnocení žáka.

K distanční výuce budou využívány především dvě platformy Bakaláři a na 2. stupni Classroom.

Během distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. Mohou si na něj přijít do jídelny, ale je zapotřebí dodržovat stanovený rozpis, aby se žáci nemísili. Nadále platí všechna hygienická opatření (desinfekce, roušky, rozestupy).

Během podzimních prázdnin od 26. 10. – 30. 10. 2020 se nevaří, vzhledem k nízkému zájmu nebude v provozu ani školní družina.

Stěhování 1. stupně je přesunuto na 2. listopadu, pokud nenastanou jiné okolnosti.

Podrobnější informace Vám sdělím aktuálně podle vyvíjející situace.

Děkuji za pochopení, přeji nám všem pevné zdraví a pevné nervy s distanční výukou!

Mgr. Yveta Polanská

ředitelka školy

Volby do školské rady

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Ředitelka školy Mgr. Yveta Polanská vyhlašuje v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebního řádu č. 1/2020/ŠPO volby do školské rady. Volby se uskuteční ve dvou kolech elektronicky prostřednictvím informačního portálu Bakaláři ve čtvrtek 15. 10. a v pondělí 19. 10. 2020.

Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, má 6 členů. Třetinu školské rady jmenuje zřizovatel, třetina se volí z řad pedagogických pracovníků školy a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Veškeré informace o průběhu a organizaci voleb dle Volebního řádu pro volby do školské rady budou zákonným zástupcům poslány prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

                                                                                                                                                                                                Mgr. Yveta Polanská 

                                                                                                                                                                                                       ředitelka školy

6.AB adaptační den 20-21

6 ab adaptacni denAdaptační program na H - parku

V pondělí 7.9.2020 se třídy 6.A a 6.B vypravili do H – parku, kde strávili dopoledne různými hrami a stmelovacími aktivitami. Při některých aktivitách pracovali žáci v týmech, při jiných po třídách. Všude byla nutná spolupráce, vzájemná pomoc a pochopení. Noví žáci se ihned bez problému zapojili.

Dopoledne bylo rozděleno na čtyři časové úseky s malými přestávkami. Vystřídaly se hry: „aktivity“, „bažina“ (mravenec), piškvorky a pravda – lež. Dětem se program líbil, jen by ho doplnili krátkým cvičením na lanové dráze.

Mgr. Zuzana Pappová

Foto6.AB adaptační den 20-21

 • 1
 • 2

Základní škola Břeclav, Komenského 2,
příspěvková organizace

Od 1.1.1996 byla škola na základě rozhodnutí Městského zastupitelstva zřízena příspěvkovou organizací. Pracuje od tohoto data v právní subjektivitě a sama si vede mzdovou a personální agendu.

Kontakty

Úřední deska

 • Zřizovatel školy: Město Břeclav
 • Ředitelka školy: Mgr. Yveta Polanská
 • Plánovaná kapacita: 560 žáků
 • Součástí školy je i školní družina s kapacitou 122 žáků.
 • Celkový počet žáků k 1. 9. 2020 byl 366 žáků.
 • Při škole je od 1. 1. 2006 zřízena Školská rada.
 • Na škole pracuje odborová organizace.
Školský obvod

Školský obvod Základní školy Břeclav, Komenského 2, příspěvkové organizace dle Obecně závazné vyhlášky města Břeclavi č. 1/2019 tvoří ulice: B. Šmerala, Budovatelská, Celnice - středisko služeb, Čs. armády, Dělnická, Dolní Luční, Dyjová, Gagarinova, Hájová, Havlíčkova, Hlavní, Horní Luční, Hraniční, Julia Fučíka, J. Skácela, Komenského, Kovářská, Lesní, Nádražní, Okružní, Osvobození, Polní, Prostřední, Rovnice, Sadová, Slunečná, třída 1. máje (po ulici Lesní), Tylova, Úzká, Záhumní

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje
 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění
Místo a způsob, jak získat informace
 • osobně, telefonicky, písemně na výše uvedená kontaktní spojení
Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí
 • sekretariát školy
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze projednat ústně s ředitelkou školy po předem dohodnutém termínu schůzky
 • žádost, stížnost nebo jiný podnět lze podat i písemně na výše uvedená kontaktní spojení

Dokumenty ke stažení

GDPR

Přístupnost webu

ZŠ Břeclav Komenského