• zspostorna.cz

Kyberšikana 19-20

Koncem listopadu se všechny třídy 2. stupně zúčastnily v kině Koruna přednášky „Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež“. Přednášejícím byl vyšetřovatel – vrchní komisař služby kriminální policie a vyšetřování – mjr. JUDr. Jaromír Badin. Dříve vyšetřoval trestnou činnosti mládeže a na mládeži páchanou násilnou a drogovou činnost. V současné době pracuje jako vedoucí protidrogového oddělení Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy. Během besedy hovořil o tématech : 1. Kriminalita páchaná dětmi a na dětech ( šikana, zneužívání, vandalismus, agresivita) 2. Úskalí užívání internetu (kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking) Pořad trvající 80 minut přinesl řadu aktuálních informací a témat k zamyšlení.

Preventivní programy 19-20

10. října k nám do školy zavítali lektoři ze Společnosti Podané ruce z Centra prevence v Brně se svými programy pro žáky 2. stupně.

Cílem programu Drogy a závislosti určeného pro žáky 7. ročníku bylo umět jmenovat rizika spojená s dlouhodobým i jednorázovým užitím drog. Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých aktivně po tři vyučovací hodiny spolupracovali. Hravou formou si doplnili své poznatky, dokázali reagovat na otázky a diskutovat. V závěru proběhl nácvik jasného odmítnutí drogy.

Pro třídu IX. A lektoři připravili besedu nazvanou Prevence vzniku závislosti. Po úvodním představení žáci nejprve v komunitním kruhu společně přemýšleli, jakými způsoby lze zvládnout v dnešní uspěchané době stres a úzkosti. Ve skupinkách rozebírali různé životní situace a navrhovali, jaké strategie lze použít ke zvládání starostí a shonu každodenního života. Hodnotili sami sebe, své chování a způsoby, jak řeší obtížné chvíle. Zajímavou tečkou programu bylo relaxační cvičení, které si vyzkoušeli.

V druhé polovině listopadu proběhla druhá část preventivních programů.

Žákům 6. ročníku se velmi líbilo téma Třída jako team.

Tato prožitková lekce plná her, při kterých žáci spolupracovali, radili si a pomáhali, měla odhalit, zda třídní kolektiv funguje jako tým. Program vzbudil velký zájem, ze tříd se ozýval smích. Žáci se přesvědčili, jak je i ve škole důležité se lépe poznávat a vzájemně si důvěřovat.

Třídní učitelé obdrží zprávu, k jakým závěrům lektoři došli.

Žáci VIII. A a VIII. B besedovali o otázkách a problémech z oblasti sexuální výchovy.

Zamýšleli se nad tématy láska, zamilovanost, intimita a sex. Již v úvodní části byla navozena příjemná atmosféra, žáci si v diskuzi zopakovali své znalosti. Poté si zahráli soutěžní hru Riskuj – neriskuj, v níž si volili otázky rozdělené do čtyř okruhů – pohlavní choroby, zákon, antikoncepce a různé.

V další hře upřímně vyjadřovali své postoje a v závěrečné skupinové práce se zamýšleli nad partnerskými vztahy. Mohli klást otázky, na které dostali přímou odpověď.

Lektoři pozitivně zhodnotili aktivitu našich žáků i jejich správné postoje.

Programy byly částečně hrazeny z dotace města Břeclav a část finančních prostředků bylo zaplaceno ze Školního spolku Komenský.

Mgr. Z. Pláteníková

Foto

Slabikářová slavnost 19-20

Nachýlil se nám konec listopadu a s ním i poslední stránka naší učebnice „ŽIVÁ ABECEDA“. Díky ní jsme se naučili celkem devět písmenek. Teď nastal ten správný čas ji odložit, protože v pátek 22.11. propukla „SLABIKÁŘOVÁ SLAVNOST“. A tato slavnost není jen tak obyčejná. Pro každého prvňáčka je tato slavnost velmi důležitá a někdy i zapeklitá záležitost. Za doprovodu pohádkových bytostí musí splnit nelehké úkoly, které mají podobu čtení písmen, slabik, recitaci básniček apod. Naši prvňáčci však všechny překážky zvládli a odměnou jim bylo předání vysněného „SLABIKÁŘE“.

Bc. Kateřina Letáková

Mgr. Hana Zajícová

Foto

Okresní kolo ve šplhu 19-20

Ve středu 20.11.2019 se uskutečnilo okresní kolo ve šplhu na ZŠ Slovácká, naši školu reprezentovalo 20 žáků z 2. stupně. Zúčastnilo se celkem 102 žáků ze sedmi škol. Soutěžili jednotlivci a tříčlenná družstva v každé kategorii.

Nejlepších výsledků dosáhli naši žáci v družstvech, když mladší žáci i žákyně a starší žáci obsadili 2. místo, starší žákyně 3. místo a všichni postupují do krajského kola, které proběhne 27.11.2019 v Brně.

Družstvo ml. žákyň bylo ve složení: Patricie Růžičková (5.), Izabela Paciorková (7.) a Amálie Tschöpová (15.). Družstvo ml. žáků tvořili: Jan Kašpar (4.), Jiří Fibich (7.) a Albert Karmasýn (9.). St. žákyně reprezentovala tato děvčata: Kateřina Šomodiová (8.), Nikol Helešicová (10.) a Tereza Kašparová (12.), starší žáky Kamil Dvořáček (4.), Václav Kos (10.) a Radim Hladký (14.).

Za jednotlivce soutěžili tito žáci: Daniela Trensingerová (18.), Karolína Mikulcová (26.), Filip Michalica (16.), Maxmilián Michl (24.), Viktória Brindzová (9.), Monika Mikešková (20.), Tomáš Rathuzký (24.), Adam Procházka (25.).

VŠEM GRATULUJEME!

Upozornění ŠJ

Vážení rodiče,
z důvodů pracovní neschopnosti vedoucí školní jídelny, nebudou přijímány platby za stravu v hotovosti. Platbu je možno provést na účet školní jídelny 18638651/0100 – uveďte jméno a příjmení dítěte.

                                                                                                                                                                             Mgr. Polanská Yveta
Děkuji za pochopení                                                                                                                                                    ředitelka školy

Exkurze do úpravny vody 19-20

uprvna vody 19 20Dne 5. listopadu 2019 se v rámci rozšíření výuky chemie zúčastnili žáci osmého ročníku exkurze v Úpravně vody v Kančí oboře.

Žáci si prohlédli zrekonstruované prostory úpravny vody s odborným výkladem vedoucího úpravny. Pitná voda se v našem regionu získává z 30 podzemních studní v Kančí oboře. Pro užití v domácnostech je nutné čištění a úprava vody.

Mgr. Cimbálková

Foto

Turnaj v piškvorkách 19-20

Křížků nebo koleček pět v řadě – to nebyl pro žáky 8. a 9. ročníku žádný problém. V říjnu proběhlo na naší škole tradiční „piškvorkové klání“, při kterém je IQ a týmová práce vice než důležitá. Naše školní kolo proběhlo v rámci celorepublikové soutěže Pišqworky a nejlepší hráči nás reprezentovali v oblastním kole. V tomto kole byla konkurence obrovská, protože kromě 3 týmů ze základních škol se jí zúčastnila hlavně družstva z gymnázií, průmyslové školy a obchodní akademie. Naše družstvo ve složení: Radim Hladký, Michaela Pindurová, Adam Procházka, Tomáš Rathuzký, Tereza Baranovská a Karolína Pekárová skončilo na 9. místě.

Mgr. Šárková Ivana

Šplh - školní kolo 19-20

V úterý 12. 11. a ve čtvrtek 14.11. 2019 proběhlo na naší škole školní kolo ve šplhu. Žáci byli rozděleni na dívky a chlapce ve dvou kategoriích: mladší žactvo (6.-7.třídy) a starší žactvo (8.-9.třídy). Měli dva pokusy na tyči vysoké 4,5m.Ten lepší pokus jim zajistil umístění. Výkony byli kvalitní, ti nejlepší postoupili do okresního kola, které proběhlo na ZŠ Slovácká, kde soutěžili jednotlivci i družstva.

Výsledky

Bobřík informatiky 19-20

bobrik informatikyŽáci 5. tříd a členové kroužku informatiky se zapojili do soutěže Bobřík informatiky. Bobřík vznikl v roce 2004 a probíhá ve více jak 50 státech. Česká republika je šestá co do počtu soutěžících. Tato soutěž je podporovaná Ministerstvem školství a zapojuje se do celoevropského Týdne programování. Probíhá v několika věkových kategoriích od 4. ročníku ZŠ až po maturitní ročník na SŠ a je zaměřena na žáky s hlubším zájmem o informatiku. Tematicky je soutěž zacílena do několika oblastí informatiky, např. digitální gramotnost, algoritmizace a programování, kódování, šifrování, logika, hledání strategií, grafické struktury. Žáci 5. tříd si na naší škole vyzkoušeli úkoly v kategorii Mini, kde se úspěšnými řešiteli (více jak 120 b.) stali: Natália Majková (172), Petr Výborný (148), Barbora Konečná (144), Jan Horníček (140), Anna Riegrová (132), Martin Ondrašík (128), Teresa Kutalová (128), Jakub Úlehla (124), Aneta Brindzová (124), Amálie Baránková (120), Petr Švéda (120), David Abrman (120) a Karolína Kovaničová (120). Z kroužku programování se v kategorii Benjamín stali úspěšnými řešiteli: Adam Mračna (128) a Filip Michalica (128b).

Mgr. Šárková Ivana

Halloween 19-20

Dne 8. 11. 2019 si žákovský parlament připravil další školní akci. Tentokrát na téma HALLOWEEN. V tento den mohli žáci i učitelé červené školy přijít v kostýmech. Odměnou byla možnost nepsat jeden test. Kromě toho se všichni mohli vyfotit ve fotokoutku, také si mohli zahrát únikovou hru a zapojit se do soutěže o nejstrašidelnější obrázek. Děti se mohly občerstvit v našem stánku se "strašidelnými" dobrotami. Všechny dobroty, které jsme napekli, se prodali a z této akce se vytěžilo 2000 Kč,-. Akce pokračovala tím, že si každá třída zvolila nějakou dobročinnou organizaci, na kterou by rádi poslali peníze. Následně se konaly volby, ve kterých nejvíce žáků zvolilo Dětský domov v Mikulově.

Děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc a těšíme se na další akce!

Dominika Nelibová, 7.A

Foto